ชื่อ

นางสาวพรสวรรค์ วิวัฒน์คีรีศรี เลขที่ ๒๘ หมู่เรียนที่ ๓

ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อบรับเข้าสู่วิชาภาษาไทย

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่องสระ อิ เวลา ๕ ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระ อิ เวลา ๑ ชั่วโมง ครูผู้สอน นางสาวพรสวรรค์ วิวัฒน์คีรีศรี โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สอนวัน.........ที่.......เดือน..............พ.ศ....... มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด มฐ.ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ๑. เข้าใจส่วนประกอบของคำที่ประสมด้วยสระ -ิ (K) ๒. อ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระ -ิ (P) ๓. เห็นความสำคัญของการอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้อง (A) การอ่านออกเสียงคำต้องออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน ๑. ความรู้ การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระ -ิ ๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด การจำแนก การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย กิจกรรมการอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วย สระ -ิ ๑. ให้นักเรียนฟังนิทานเรื่อง “หมวกสระอิ” ขณะเล่าเรื่องครูนำหมวกสระอิ แสดงประกอบเรื่อง นิทานเรื่อง “หมวกสระอิ” พระราชาองค์หนึ่งทรงโปรดของใช้ที่มีรูปร่างแปลก ๆ วันหนึ่งพระองค์ทรงอยากได้หมวก ถ้าผู้ใดสามารถประดิษฐ์หมวกได้ถูกพระทัย พระองค์จะพระราชทานรางวัลให้ ลุงติ๊กเป็นนักประดิษฐ์หมวกที่เก่งมาก ได้คิดหมวกมีรูปครึ่งวงกลมคล้ายดวงจันทร์ครึ่งดวง ลูกชายของลุงติ๊ก เป็นนักประดิษฐ์เครื่องเสียงได้ช่วยประดิษฐ์เครื่องเสียงขนาดจิ๋วไปติดไว้ที่มุมขวาของหมวก เมื่อผู้ใดสวมหมวกใบนี้แล้วจะออกเสียง “อิ อิ อิ” ลุงติ๊กนำหมวกไปถวายพระราชา พระองค์ทรงลองสวมหมวก หมวกร้องเสียง “อิ อิ อิ” พระราชาทรงโปรดหมวกใบนี้มาก ทรงตั้งชื่อว่า “หมวกสระอิ” พระองค์พระราชทานรางวัล ให้กับลุงติ๊กมากมาย ๒. ให้นักเรียนอาสาสมัคร ๕ คน ออกมาสวมหมวกสระอิ แล้วออกเสียง “อิ อิ อิ” ๓. ให้นักเรียนทุกคนออกเสียง อิ และ อี เปรียบเทียบกัน แล้วลองลากเสียง อิ ให้ยาว นักเรียนจะพบว่าเสียง อิ เปลี่ยนเป็นเสียง อี จึงสรุปได้ว่าสระ -ิ เป็นสระเสียงสั้น ๔. ให้นักเรียนอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระ -ิ จากบัตรคำบนกระดานตามครู ได้แก่ สิ ดิน ยิ้ม ผลิ พริก ๕. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระ -ิ ในชีวิตประจำวันตามครู ๑ รอบ แล้วฝึก อ่านออกเสียงด้วยตนเอง (ให้ครูประเมินผลตัวชี้วัดโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เรื่อง การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระ - ) ๖. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ การอ่านออกเสียงคำต้องออกเสียงให้ถูกต้อง และชัดเจน ๗.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ ๏ ถ้านักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระ -ิ ให้มีเสียงยาว อะไรจะเกิดขึ้น ๑. นิทาน ๒. หมวกสระอิ ๓. บัตรคำ ๑. วิธีการวัดและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ๓. เกณฑ์การประเมิน การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ ถือว่า ผ่าน ผ่าน ๑ รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น